Polityka prywatności

Privacy policy

Twoja prywatność to nasz priorytet  

Poniższy dokument opisuje zasady i procesy, w jakich przechowujemy i przetwarzamy dane serwisu www.ratioweb.pl (dalej: strona internetowa). Niniejsza polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 679/2016 („RODO”) i wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi („Obowiązujące przepisy” w połączeniu z poniższym RODO).

Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora danych

Ratio Web Sp. z o.o, Tęczowa 57D-124, Wrocław 53-601, Polska

e-mail: info@ratioweb.pl, www.ratioweb.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (“RPD-DPO”)

Administrator danych nie wykonuje czynności wymagających wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Wszystkie zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach i na poniższych podstawach prawnych:

 •  Zbieranie danych (poprzez wypełnienie formularza kontaktowego) w celu obsługi komunikacji zainicjowanej przez użytkownika serwisu.

Podstawa prawna:

 • Zgoda użytkownika (wyrażenie zgody przez akceptację pop-upu z informacjami o ciastkach i skorzystaniu z formularza kontaktowego).

Kategorie danych osobowych

Jeśli zdecydujesz się skontaktować się przez formularz kontaktowy, będziemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe (z reguły jest to imię i nazwisko oraz e-mail).

Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych. Mogą być wysyłane do zidentyfikowanych odbiorców na warunkach Celu i podstawy prawnej przetwarzania danych.

Lista osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych dostępna jest w siedzibie administratora danych.

Gromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą zatem być:

 •  wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych
 • udostępniane współpracownikom administratora danych, takim jak menedżerowie lub osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
 • ujawniane osobom trzecim, zarówno fizycznym, jak i prawnym, a także organom administracji publicznej, profesjonalistom, organom ścigania, organom rządowym, organom regulacyjnym, sądom lub innym organom władzy publicznej upoważnionym przez prawo;
 • przesłane innemu administratorowi danych w razie potrzeby, zgodnie z przepisami RODO, w tym prawo do przenoszenia danych.

Informacje mogą również zostać ujawnione w celu spełnienia żądań władz sądowych lub bezpieczeństwa publicznego. Zebrane dane nigdy nie będą rozpowszechniane.

 

Twoje prawa

Informujemy, że możesz skorzystać z praw uznanych przez obowiązujące przepisy, w tym między innymi z prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych i poznania ich pochodzenia, powodów i celów ich przetwarzania, a także informacji o osobach, którym zostały przesłane Twoje dane, okresie przechowywania danych oraz wszelkich decydujących kryteriach
 • zażądać poprawienia informacji
 • zażądać usunięcia, jeżeli dane nie są już potrzebne, niekompletne, nieprawidłowe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych tylko do niektórych informacji o Tobie;
 • otrzymywania informacji dotyczących Ciebie lub dostarczanych przez Ciebie w ustrukturyzowanym formacie (tzw. „przekazywanie danych”) lub żądania ich przesłania do określonej strony trzeciej, o ile jest to technicznie możliwe;
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli stanowi ona podstawę przetwarzania (cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) .

Przekazywanie danych za granicę

Dane nie będą wysyłane poza Unię Europejską.

Metody przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przy użyciu narzędzi ręcznych, skomputeryzowanych lub cyfrowych odpowiednich do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności i będą wykonywane przez należycie przeszkolonych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.