Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

Nasze wspólne wartości

Misja

Spółka Ratio Web jest samoorganizującym się zespołem specjalistów, działającym na zasadach transparentności i w duchu demokracji. Nasz cel to tworzenie miejsc pracy, w których sami chcemy pracować, realizując ambitne i kreatywne rozwiązania informatyczne.  Członkowie Ratio Web mają swobodę wypowiedzi i możliwość aktywnego wkładu (wpływu i oceny) w procesy zachodzące wewnątrz firmy. W naszej pracy i projektach stawiamy akcent na wspieranie działań prospołecznych i prośrodowiskowych, na przestrzeganie i respektowanie praw człowieka oraz praw zwierząt. Kontynuację tych wartości widzimy w czynnym wspieraniu i propagowaniu wolnego i otwartego oprogramowania.

Wzajemny szacunek

Podstawą relacji, zarówno wewnątrz zespołu, jak i w kontakcie ze współpracownikami i klientami, jest zaufanie oraz wzajemny szacunek. Wierzymy, że dzięki temu tworzymy środowisko pracy wypełnione pozytywną energią  i wspierające siłę zespołu.

 • Traktujemy wszystkich z szacunkiem.

 • Używamy przyjaznego i otwartego języka.

 • Unikamy zachowań, które przez innych mogą być odebrane jako obraźliwe lub nieodpowiednie.

 • Szanujemy różne punkty widzenia i doświadczenia.

Brak dyskryminacji

Cenimy różnorodność członków zespołu i współpracowników. Oczekujemy przestrzegania obowiązujących przepisów antydyskryminacyjnych, równościowych i partycypacyjnych. Decyzje związane z pracownikami i współpracownikami, takie jak zatrudnienie, płaca, stanowisko, kwestie dyscyplinarne oraz warunki pracy i wypowiedzenia, są określane na podstawie zdolności i umiejętności danej osoby, a nie na podstawie nieistotnych czynników osobistych, niepowiązanych z kwalifikacjami zawodowymi.

 • Nie dyskryminujemy; oceniamy osoby na podstawie talentu, kwalifikacji i doświadczenia.

 • Wszelkie wymagania dotyczące stanowiska pracy oraz decyzje dotyczące zatrudnienia muszą być oparte na uzasadnionych podstawach biznesowych.

 • Sprzeciwiamy się każdej formie dyskryminacji związanego z płcią, tożsamością i ekspresją płciową, wiekiem, orientacją seksualną, niepełnosprawnością, wyglądem fizycznym, rozmiarem ciała, rasą, pochodzeniem etnicznym, religią czy wyborem technologii.

Zgodność ze środowiskiem

Dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalność gospodarcza spełniała obowiązujące standardy w zakresie ochrony środowiska, w tym takie, które sami sobie stawiamy. Wyznaczając sobie wysokie standardy proekologiczne kierujemy się odpowiedzialnością i konsekwencją.

 • Postępujemy zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
 • Prośrodowiskowość naszego codziennego funkcjonowania odnosi się do skali lokalnej, jak i globalnej.
 • Staramy się optymalizować nasze działania pod kątem możliwie największej redukcji pozostawionego przez nas śladu węglowego.

Zdrowa konkurencja

Wierzymy, że jesteśmy konkurencyjni ze względu na zalety naszych realizacji i usług. Nie podejmujemy działań, które są niedozwolone w myśl prawa konkurencji. Traktujemy naszych współpracowników i dostawców profesjonalnie, wybierając ich na podstawie obiektywnych kryteriów.

 • Metody służące do zwiększenia naszej konkurencyjności są zawsze zgodne z prawem, przyjętymi standardami i dobrymi praktykami.
 • Preferujemy model wytwarzania oprogramowania Open Source (o otwartych źródłach), gdzie konkurencyjne firmy mają możliwość wspólnie wypracowywać technologiczne rozwiązania. Współpracę preferujemy nad konkurencję.

Bezpieczeństwo informacji i poufność danych

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić poufne informacje. Ich kradzież, nieautoryzowane wykorzystanie lub ujawnienie może istotnie zaszkodzić nam oraz naszym klientom. Dotyczy to wszelkich nieprzeznaczonych do wiadomości publicznej informacji o procesach, produktach, innowacjach oraz planach strategicznych i finansowych. Dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i podejmujemy wszelkie odpowiednie ku temu kroki. Przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Nigdy nie publikujemy informacji poufnych w mediach społecznościowych.
 • Chronimy informacje poufne, którymi dzielą się z nami nasi współpracownicy, dostawcy i partnerzy biznesowi.
 • Mamy pełną świadomość, że obowiązek ochrony informacji poufnych może trwać nawet po zakończeniu współpracy.

Zgłaszanie naruszeń

Opiekunowie projektów mają prawo i obowiązek usuwania, edytowania lub odrzucania komentarzy, kodu, edycji wiki, problemów i innych wkładów, które stoją w sprzeczności z niniejszym Kodeksem postępowania lub które uważają za nieodpowiednie, groźne, obraźliwe lub szkodliwe.

W przypadku, gdy klient, dostawca lub partner, dowie się o jakiejkolwiek niezgodnej z prawem lub nieetycznej sytuacji związanej z projektami lub usługą świadczoną przez Ratio Web, powinien niezwłocznie powiadomić o tym zespół Ratio Web wysyłając wiadomość na adres contact@ratioweb.pl oraz przekazać wszelkie posiadane informacje dotyczące incydentu lub sytuacji, która miała miejsce.